Форум за финанси, право, счетоводство, политика и други науки > Политика

Мутриландия

(1/3) > >>

Scyther 31:
Заглавието можеше да е друго, можеше да е пост в "Накъде вървим..." или в "Не ме интересува Гърция, а какво става в България", както и в дузина други теми, но в крайна сметка прецених, че най-подходящо е да бъде в отделна тема. И макар на пръв поглед да става дума за имоти, касае политиката, икономиката, демокрацията, всичко към което сме тръгнали, къде отиваме, както и това, което става в България.

И така, по същество:

Проектът на Фидосова за отнемане на незаконно имущество цели единствено репресии и контрол на гражданите от правителството

По молба на PRESSCLUB Information Agency (PIA) известният адвокат Николай Хаджигенов коментира внесения от народните представители от ГЕРБ Красимир Велчев, Анастас Анастасов, Валентин Николов, Димитър Главчев, Пламен Цеков, Костадин Язов, Евгени Стоев и Искра Фидосова, Законопроект за отнемане на незаконно придобито имущество със сигнатура 254-01-4 / 17.01.2012.

Ще започнем настоящият коментар (да го наречем анализ или критика би било твърде претенциозно) отзад – напред, а именно от мотивите придружаващи законопроектът, доколкото в тях се съдържат фактите и обстоятелствата, обуславящи според вносителите на проекта, нуждата от подобно законодателно безобразие и поради факта, че именно в мотивите се съдържат взаимно изключващи се и противоречащи си факти, както и признание за абсолютната неспособност на държавните органи да се справят с каквото и да било, освен с писането и създаването на нови и нови мракобесни закони.

На първо място в мотивите на проекта е посочено, че съществуването на този закон се обуславя от необходимостта за защита на публичния интерес, т.е. нужно е да се засили ролята на държавата, респективно тази на чиновника и властимеющите, което влиза в директна колизия с твърдението, че целта на закона е да се бори с корупцията. Да оставим настрана, очевидната неспособност за справяне с корупцията, но именно този закон, давайки подобна огромна и неконтролируема власт в ръцете на правителството и чиновниците му, създава отлична корупционна среда, като това не е дефект, а съвсем целенасочен ефект, прикрит зад гръмки, високопарни и изпразнени от съдържание фрази.

На следващо място, в истински свободните и демократични страни, държавата и нейните чиновнически структури са минимализирани, а не както и в този проект се предвижда създаването на огромна нова, чиновническа структура. Правата на отделният гражданин са най-важни и трябва да се зачитат безпрекословно.

Изготвилите проекта пропускат най-важното, а именно, че държавата се състои от отделни граждани. Сама по себе си, държавата е нещо имагинерно и не може да съществува без гражданите си. От друга страна, силна чиновническа държава е нужна и присъща единствено на тоталитарните, репресивни режим. Именно това е държавата, която казва на гражданите си могат ли да дишат и ако да: кога, колко и с каква честота?

Общественият интерес не може и не трябва да се противопоставя на правата на гражданите. Още по-малко с него да се мотивира приемането на закон, който грубо нарушава правата и свободите на гражданите.

Всъщност, мотивите на законопроектът са гениални в своята простота и инфантилност.

„Гражданската конфискация е мощно средство за борба с тежката икономическа престъпност, при която в разрез със закона се генерират огромни средства.“

Вносителите на проекта директно заявяват, че целият съществуващ репресивен апарат на държавата в лицето на МВР, прокуратурата и НАП не могат да се справят с престъпността?!

Независимо от факта, че в ЕС имаме най-многобройната полиция и прокуратура, харчим най-много пари за тях, разполагащи с правомощия надхвърлящи многократно всички останали и съгласно статистиките с най-ниска ефективност, което се потвърждава и от настоящите мотиви. Тук е мястото да отворим и една скоба: по същество и към момента съществуват два отделни и чудесно работещи способа за отнемане в полза на държавата имущество придобито по незаконен начин. Единият механизъм е предвиден в наказателния процес, работи чудесно и има константна практика, датираща от времето на соца.

Другият механизъм е предвиден в данъчното законодателство със също успешно приложение. От повече от пет години, НАП извършва проверки и ревизии на физически лица, като по силата на закона в момента на установяване на разминаване на имуществото с доходите на проверяваното лице, НАП изпращат констатациите и ревизионния акт на прокуратурата за образуване на наказателно производство. Т.е. имаме два едновременно съществуващи и независими механизма за отнемане на незаконно придобито имущество. Нещо повече, работещи чудесно механизми, които гарантират спазване правата на гражданите.

В мотивите на проекта, изрично се заявява, че презумпцията за невиновност е неприложима към настоящия закон, доколкото касае единствено наказателната отговорност на лицата, както и правилото non bis in idem никой не може да бъде съден два пъти за едно и също нещо.

Същевременно в пряко противоречие с горното е целият закон, видно още в са случаите, когато се образува производство пред комисията:

1. Лица, които са привлечени, като обвиняеми? Презумпцията за невиновност до доказване с влязла в сила присъда вече няма значение. А, това е най-важното право на гражданите, защитено в Конституцията на република България, имаща пряко действие и предимство при прилагането при други закони, т.е. закона игнорира директно конституцията?.
2. Физически и или юридически лица, които притежават или контролират имущество, за което може да се направи основателно предположение, че е придобито от престъпна дейност на трето лице? Т.е. лицата ще носим отговорност за хипотетично престъпната дейност на трето лице?
3. Комисията може да образува производство, дори когато наказателното производство е прекратено, спряно или не е образувано? Т.е., когато няма престъпление или както нежно се мотивират изготвилите проекта, не е налице незаконна дейност. Остава въпроса, тогава откъде идва производството пред комисията и защо?

Извод:

Някой чиновник по негово преценка и независимо от факта, че няма престъпление ще взема решение за отнемане на имуществото?!

На следващо място, проверката пред комисията обхваща и доходите на други лица от обкръжението на проверяваният субект, както и сделките на трети лица, придобили имущество от него, което напрактика означава всички.
Например: преди 8 години сте си купили кола от проверяваното лице, това автоматично означава, че вие също стават обект на проверка и потенциално отнемане на имуществото, т.к. една от хипотезите в проектозакона за отнемане е предположението, че имуществото е с неустановен произход?

Толкова по мотивите.

По самият проект:

На първо място, цялата предвидена организация, структура и дейност на комисията повтаря тази на НАП. Нещо повече, дублира я във всяко едно отношение!!!

Производството се образува и провежда независимо от наказателното преследване на проверяваното лице, което означава, че се отнемат правомощия на наказателния съд, предвидени в кодекс, който е нормативен акт с по-голяма тежест от закона и се прехвърлят на държавен орган без надлежен контрол за законосъобразност. Отделен е въпроса, че презумпцията за невиновност се игнорира изобщо. Я си представете, че лицето срещу което е образуваното наказателно производство е невиновно, както се случва в голяма част от случаите, независимо от това ще му отнемат имуществото? Създава се освен чудесна корупционна среда, въпреки твърдяното желание за борба с корупцията.

Цел на закона – да се защитят обществените интереси и да се ограничи неоснователното забогатяване? Въвежда се очарователна смес от предвиденото в ЗЗД, неоснователно обогатяване, което е предмет на граждански спор, решаван от съда, а не на публични (държавни) интереси. Оказва се, че държавата ще може да решава кой, по колко и как да забогатява? Дали ще се прилага за всички или само за някои?

Същевременно проекта въвежда „гаранции“ за законосъобразност с следният фундаментален текст: „Няма да се допуска риск от несправедливост“. От правна гледна точка, това е най-чудовищната гаранция за защита от незаконосъобразност, за която сме чували!

Без критерии, без гаранции, без нищо! Оставени на добрата воля на чиновника в комисията.

На следващо място, като критерии се въвежда значително несъответствие в имуществото на физическите и юридическите лица. Критерии за образуване на производство пред комисията? Без определение, посочване граници или въобще обективен критерии. Не, всичко е оставено на субективната преценка на комисията.

Въвежда се основателно предположение, че имуществото е придобито със средства, за които не е установен законен източник без да се определя, що е основателно предположение? За сметка на това във преходните и заключителни разпоредби, проекта разяснява кои лица са физически и кои юридически?

Комисията образува производство и когато няма образувано наказателно производство, спряно е и т.н., прокуратурата е отказала образуването на такова, изтекла е давността за деянието, лицето е невменяемо, починало, амнистирано и т.н. Напрактика, всички случаи в които няма престъпление или са налице основания за отпадане на отговорността, включително деецът е невменяем, починал, има имунитет и прочие? Когато не е налице престъпление или основанията са отпаднали за търсене на отговорност, откъде идват незаконността на придобитото имущество, че да подлежи на отнемане?

Проверката, според проекта дублира изцяло извършваните от НАП проверки и ревизии, НО комисията получава немислими правомощия, като обем и съдържание: всички държавни, общински и прочие органи и институции са длъжни да предоставят на комисията достъп до информационните си регистри и фондове, включително банки, нотариуси, търговци и т.н. Отпада банковата и данъчната тайна, които в момента изискват изричен съдебен акт за вдигането им, което ефективен метод за контрол за законосъобразност!

Отнема се имущество не само на проверяваното лице, но и на съпрузи или съжителстващи на семейни начала, включително на непълнолетни деца, дори на деца, които не са на проверяваното лице. Това не е всичко, отнема се имущество независимо от избраният режим на съпружеска общност с т.н. брачен договор, независимо че режимът на съпружеската общност, съответно имуществото разпределено, може да бъде избран години преди въпросното деяние?

Проектът предвижда да се обявяват за недействителни спрямо държавата, сделки извършени с трети лица, които към момента на сделката са могли да предположат, че имуществото което купуват е с неустановен произход, което е правен абсурд!

По същият начин е въведено, като основание за отнемане на имущество парични и апортни вноски в капитала на дружества ако са могли да предположат, че вноските са неустановен произход?

Каквото и да означава това?

Имущество се отнема и от наследници и заветници, включително ако е отчуждено се отнема паричната му равностойност или заместващо имущество, т.е. отново се предвижда да се носи отговорност за действия или бездействия на трети лица?
В съдебна фаза проектът предвижда възможността комисията и лицето, чието имущество се отнема да сключат споразумение, като спогодбата трябва да се сключи за отнемане минимум на 80% от имуществото? За да се сключи споразумение, това означава, че лицето признава факта че имуществото е придобито незаконно. В качеството на награда за това че са го хванали, проектът предвижда да му оставят 20% от незаконно придобитото имущество?

Държавните такси при спогодбата се определят спрямо размера на имуществото и се поделят между страните? Напрактика, след като е положен огромен труд и разноски по установяването на незаконното имущество, налице е признание от извършителят, накрая държавните такси ще бъда заплатени наполовина от данъкоплатеца?

„Да гониш, Михаля?“

„Всяко лице претърпяло вреди от незаконосъобразни действия и или бездействия от комисията може да предяви иск срещу държавата по Закона за отговорност на държавата и общините.“ Или иначе казано, действията на комисията освен безконтролни ще бъдат и безнаказани, т.к. дори гражданинът да успее да осъди държавата, последната ще му плати вредите от неговите и на останалите данъкоплатци пари.

В крайна сметка, очеизваждащо е, че реална нужда или полза от такъв закона няма.

Налице са изградени и чудесно работещи механизми за отнемане на незаконно придобитото имущество, чрез НАП и наказателния съд, когато е налице престъпление. Към настоящия момент, комисията Кушлев харчи по няколко милиона лева за събирането на стотинки. Предвидената огромна структура ще струва десетки милиони, ще има дискусионна ефективност по отнемане на имущество, но страшното е не просто разхода на пари, а създаването на поредната многохилядна армия от чиновници, облечени в огромна безконтролна власт, управлявани и подчинени на правителството, което всъщност ще е ефективно средство за диктатура и репресии спрямо гражданите. Не напразно в ЕС подобно законодателство е изключение и го има единствено в страни със собствен тероризъм или вековна мафия – условия които не съществуват при нас. Отделен е въпросът, че и там се прилага със спорна ефективност.

Настоящият проект цели единствено репресии и контрол на гражданите от правителството.

http://pressclub.bg/comments/20120127/news-66517
http://hadjigenov.com/?p=2277&cpage=1#comment-175

Становище относно законопроект за отнемане в полза на държавата на имущество придобито от престъпна или друга незаконна дейност
(Съставен от Министерството на правосъдието на Република България)
http://d21.bg/index.php/pozicii-menu/24-stanovishte-art


--- Цитат ---Действащият Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност предвижда конфискация на имуществото само ако е доказана престъпна дейност на собственика. Този закон беше приет преди по-малко от пет години в изпълнение на препоръки на Европейската комисия (ЕК) и чието изработване и практическо прилагане се наблюдава и оценявана от ЕК. Изработеният от Министерството на правосъдието законопроект за отнемане в полза на държавата на  имущество, придобито от незаконна дейност разширява конфискацията далеч отвъд ограничението за престъпна дейност. Макар да са налице критики и препоръки от страна на ЕК за подобряване на механизмите и средствата за реализиране на целите на действащия закон, липсва обосновка какво налага изработването и приемането на изцяло нов закон, с който в българското законодателство се въвежда т.нар. „гражданска конфискация”.

   Проектът за нов закон е замислен като основен инструмент в борбата с корупцията и с другата престъпна дейност, в това число организираната престъпност и високата институционална корупция. Обсъжданият проект се отличава съществено от подхода, утвърден в страните на ЕС при приемане на законодателство, регламентиращо гражданската конфискация на престъпно имущество. Основната разлика идва от факта, че съгласно неговите разпоредби, не се изисква доказването на престъпна дейност и връзка на такава дейност с конфискуваното имущество. Създава се възможност държавата да води наказателна политика без допускане на характерните защити на наказателното право. Това е съществена разлика от подхода в другите държави, което потенциално може да доведе до обявяването на закона за противоречащ на ЕКПЧОС. Изискването за доказване от страна на държавата на престъпен произход на имуществото, макар и при облекчен режим на доказване, се възприемат като съществен елемент от гаранциите за основните права от Съда.
--- Край на цитат ---


--- Цитат ---Приеха законопроекта на ГЕРБ за отнемане на незаконно имущество
http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=4525491

--- Край на цитат ---


... четох, четох и вече не ми се чете. Гледайки овчедушно новините по БТВ, гледахме как демокрацията умря. Принципът за разделението на властите - също.  Репресивния режим си направи собствен съд, тъй щото съдебната система им пречи, не им е в услуга, а сега си градят собствени закони, погазващи Конституцията. Междувременно бой и гаври с хората, които не щат да гласуват за тях и имат наглостта да го заявят публично.
Обаче кокошките са щастливи, уважаеми съфорумци!...

Завършвам с цитат от блога на адвокат Хаджигенов:


--- Цитат ---Продаваш гараж? Първо предлагаш на комшията!
Стига бе?
Отдавна се опитваме да обясним на читателите си, че тва в господарската, управляваща партия са по-комита от тези на Позитано 20, ма някак си оставаме с убеждението, че не сте съвсем сигурни? Конституцията на Република България изрично казва, че частната собственост е неприкосновена и всеки може да се разпорежда, както намери за добре с нея! Когато, разпореждането с частната собственост е под санкцията и или контрола на държавата имаме, какво? Комунизъм?
Правилно!
Нови регулации в търговията с храни водят до свръхконтрол върху собствениците на складове и тържища.
Къде отива пазарната икономика, питате? Как, къде? В тоталитарните общества няма нужда от пазарна икономика. Плановата им е достатъчна……. на диктаторите. Ако имате още някакви питанки или съмнения, вижте пак горните два абзаца.
--- Край на цитат ---

http://hadjigenov.com/?p=2120

Фло:
Цитат:"В крайна сметка, очеизваждащо е, че реална нужда или полза от такъв закона няма."

Е,това въобще пък не е вярно! Ползата е за вносителите на законопроекта  Фидосова и сие,на които ще им бъде платено да си делнат 100 000 лв. от бюджета на НС,както е по ценоразпис за заплащане на нормотворчеството!Припомням ,че поправка с препинателен знак например се заплаща с 2 000 лв.
 Аз ,докато си пия кафенцето ,без хич да разбирам от граматика и юристпруденция бих си внасял дневно поправки по наредби ,закони и кодекси с по 3-4 запетаи,точки и съюзи да си докарам към 16 бона на ден парламентарен престой в барчето.Много работа ще имам ,защото нормативните документи са хиляди текстове и страници,що поправки се налагат малеей-мале. Докато групата  нормотворци на Фидосова са едроваци ,карат я на норматив по 100 бона *pinnochio*

gogolcho:
ето първите успехи на спецсъда *clap*

http://www.klassa.bg/news/Read/article/194781_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0+%D0%BD%D0%B5+%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BA

Ние не сме създадени, за да творим сензации, защото това тук не е цирк. Това е една нормална съдебна институция макар и с наименованието „специализирана“.
Това заяви ръководителят на Специализираната апелативна прокуратура Борислав Сарафов по повод разследванията, които се водят в звеното.
От обвинението разказаха за две дела, по които има присъди. Едното приключило дело е за човек, хванат с една цигара марихуана, 0,5 грама наркотик. Той е получил 8 месеца затвор. Второто за организирана престъпна група от пет човека за наркотици. Ръководителят е получил една година затвор ефективно, за един от членовете на групата делото продължава.
„Естествено ще има и по-интересни и по-шумни казуси при нас“, коментира Сарафов.
Ръководителят на специализираната прокуратура Светлозар Костов пък призна, че "резултатите не са някакви чудеса от храброст".

--

Наздраве за борбата с организираната престъпност *drinks*

koganev:
Вече си прокараха закони от вида 7/8 (07,08,1932г.) или чл. 58 (от Криминалния кодекс на РСФСР от 1927г.) – виновен-невиновен, имуществото се отнема.
Имаме си и специален съд – политически към момента, а и не се вижда са стане друг.
Кой има смелост сега да се репчи? Могат да го пребият заедно цялото му семейство насред улицата, да му вземат всичко, да го осъдят в спецсъда, да го опозорят във всички медии… Могат ВСИЧКО!!! ЗАКОННО!!!

Спасявайте децата. Все още имат шанс...

BulCan:
Хайде пак взеха да се гърмят мутрите във Варна. Те нека си се гърмят, ама и за другите опасно, редовно минавам през този сфетофар, баси...

http://tv7.bg/news/bulgaria/5878712.html

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия