Автор Тема: Новини за имоти  (Прочетена 170022 пъти)

Filip

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1026
 • Карма: +89/-9
 • Респект: +332
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #450 -: 13 Декември, 2012, 18:05:42 »
0
http://bacea-bg.org/files/naredbi/Naredba%2019.doc


Какви са разликите с предишната наредба? Може ли да има "посетителски център" :)
Може разбира се ,но посетителите ако искат да седнат, трябва да си носят столчета , на полето ще са все пак.  ,,На 6 ноември 2012 г. влезе в сила нова Наредба №19/25.10.2012, регламентираща възможността за застрояване на земеделски земи без промяна на предназначението им. С нея се отменя досега действащата Наредба №2/10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи.

Както отменената, така и новата наредба регламентират изграждането в земеделските земи от собствениците им на семейни стопанства, включващи селскостопански постройки и помещения за обитаване от домакинствата на собствениците на земята, и/или на лицата, които произвеждат селскостопанска продукция от съответните земеделски земи.

Различията между досега действащия режим и новата уредба са в посока на възприемане на принципите и институтите на действащото устройствено и строително законодателство в България. Старата наредба беше приета три години преди Закона за устройство на територията и не отразяваше основни негови принципи.

Една от съществените разлики в режима на застрояване на земеделските земи без промяна на тяхното предназначение е, че докато по стария ред за такова строителство беше достатъчно (в зависимост от размера на имота) да се получи скица с нaнeсено от главния архитект местоположение на бъдещия строеж или строително решение, изработено от правоспособен проектант върху топографо-геодезическа основа, съгласно новата наредба, за да се извърши такова застрояване, за конкретния имот трябва да бъде приет подробен устройствен план (ПУП). Напълно в духа на действащия ЗУТ такъв ПУП трябва да е съобразен с действащия общ устройствен план, а когато липсва такъв, ПУП се придружава с обосновка за социално-икономическата, техноустройствената и екологичната допустимост на предлаганото строителство.

С новата наредба са променени и параметрите на допустимото застрояване. Докато съгласно предходната Наредба №2 площта на застрояване беше ограничена до 15% от площта на двора за застрояване (а последният беше ограничен до 10% от площта на конкретния имот), съгласно новия регламент площта на застрояването може да достигне до 10% от площта на всички имоти, собственост на физическото или юридическото лице в границите на едно землище. В новата наредба за такова застрояване се предвижда и ограничение в плътността (до 20%) и интензивността (до 0.4) на застрояване за всеки конкретен имот, а застроената площ за обитаване от домакинствата на собствениците на земята и/или на лицата, произвеждащи селскостопанска продукция от съответните земеделски земи, не може да надвишава 10% от сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки, но не повече от общо 200 кв.м. За сравнение, в предишната наредба площта на жилищните сгради можеше да е равна на сумарната застроена площ на стопанските сгради и постройки.

Лицата, които желаят да извършат строителство в собствени земеделски земи, трябва да подадат искане до кмета на общината, придружено от документ за собственост, скица, издадена от общинската служба по земеделие или от службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, с вписани ограничения при ползването им, както и от положително становище от областната дирекция "Земеделие". Въз основа на такова искане кметът на общината има правомощието да разреши изработване на ПУП за конкретните имоти. Изключение от изискването за изработване на ПУП е предвидено за случаи, в които застрояването касае имот с площ до 10 дка, в които случаи е достатъчно издаването на виза за проектиране от страна на главния архитект на общината.

Разрешаването на строителството също следва общите принципи на ЗУТ, като разрешението за строеж се издава въз основа на документ за собственост, влязъл в сила ПУП (или виза за проектиране), одобрен инвестиционен проект (съгласно чл. 144, ал. 1, т. 3 от ЗУТ), разрешения за право на водоползване, електрозахранване, включване на отпадъчните води в съответния водоприемник, както и съответните заключения и оценки от органите на околната среда, здравен контрол, санитарен контрол, противопожарна охрана, когато такива се изискват по действащото законодателство в зависимост от предназначението на съответния строеж.

Самото строителство, контролът и въвеждането в експлоатация, както и обжалването на административните актове, свързани с тях, се осъществява по общия ред на ЗУТ. Контролът по прилагането на новата наредба се осъществява от общините и от органите на Министерството на земеделието и храните и Министерството на регионалното развитие и благоустройството в границите на компетентността им. Предвидена е и административнонаказателна отговорност за собствениците на земеделска земя, извършили строителство на сгради и/или съоръжения, които не са свързани с ползването на земеделската земя или са в отклонение на нормите за застрояване, установени с новата Наредба №19. /Капитал ''
 

 

dodo2

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 3737
 • Карма: +191/-16
 • Респект: +310
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #451 -: 13 Декември, 2012, 19:02:22 »
0
Мерси :)

 *drink6*

Muza

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 4525
 • Карма: +217/-26
 • Респект: +1501
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #452 -: 13 Декември, 2012, 19:11:37 »
0

Още един ценен пост на Филката от другия форум
Филка,
Не знам дали те почерпиха, ама аз имам да те черпя. :)  *drink1*


 Re: Необходими документи при продажба на земеделска земя (парцел)


При покупко-продажбата на един имот се готвят дузина документи. Голяма част от тях трябва да се предоставят от стария собственик на имота (продавача).
Ето наборът от документи, необходим за продажба на земеделски имот:
1. Документът за собственост може да е нотариален акт за собственост, констативен нотариален акт, нотариален акт за сделка – продажба, дарение, замяна, прехвърляне срещу задължение за издръжка и гледане и др. или решение на Поземлена комисия за възстановяване на собствеността.
Ако имотът е поделен – документа за собственост e договора за доброволна делба, когато това е направено по взаимно съгласие на всички собственици. В случей, че съсобствениците не са единодушни при подялбата на имота, делбата може да бъде извършена по съдебен път, след влязло в сила съдебно решение.
Ако титулярът по документа за собственост е починал, собственици са неговите наследници по закон или завещание. Като такива при продажба, те са длъжни да представят смъртен акт и удостоверение за наследници – респективно завещание. Ако имотът е придобит по възмезден начин, по време на брак, лицето фигуриращо в документа като преобретател – продажба, замяна, прехвърляне срещу издръжка и гледане, то този имот е придобит в режим на съпружеска имуществена общност, т.е. в сделката ще участва и съпругът, а ако е починал – наследниците му.
Същото важи, ако имотът е поделен чрез съдебна или доброволна делба. Ако съделителят е заплатил парично или имотно уравнение и това е посочено в документа за делбата, то придобитият от него дял при делбата е също съпружеска имуществена общност. За преценка на тези обстоятелства нотариусът може да Ви поиска удостоверение за семейно състояние.
Важно: Ако чужденец е женен за български гражданин и последният възмездно е придобил имот по време на брака, първият няма право на собственост върху имота и не се изисква присъствието му на сделката.
Удостоверението за наследници се издава от общината по последното местожителство на починалото лице и има валидност 6 месеца.
Ако лицето е възпрепятствано да се яви при извършване на сделката, следва да снабди друго лице по своя преценка с пълномощно, което трябва да бъде изрично :
• да се посочи за кой недвижим имот се дава право на разпореждане ( примерно да продава) ,
• какви сделки може да извършва пълномощника,
• да има ли право да преупълномощава други лица,
• да има ли право да договаря сам със себе си, например да сключи сделката и като купувач – лично или като пълномощник на купувача и пр.
Пълномощното може да е с неограничено срок. Задължително обаче същото следва да бъде съпроводено от два вида декларации, които са лични и следва подписа върху тях да се удостовери от пред нотариус, обикновено заедно с пълномощното, за да може да се извърши сделката в негово отсъствие – декларация за гражданско състояние по чл. 25 ал. 7 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност и за липса на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски по чл. 264 ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Последната декларация важи само за текущата година.
Ако желаете да продадете реална част от притежаван от Вас по-голям имот, предварително поискайте от Община служба "Земеделие и храни" да Ви бъде съставен проект за разделение на имота на два или повече обособени парцела.
2. Скица се издава се от Общинската служба "Земеделие и храни" и е валидна 6 месеца. Скицата следва да отразява всички извършени сделки и в нея продавачът следва да фигурира като собственик, т.е. да е извършена пререгистрацията на всички сделки до момента. Съществува експресна услуга, която за да бъде ползвана се заплаща двойно и документът се издава в рамките на деня, при условие, че имота е пререгистриран.
3. Удостоверение за данъчна оценка по чл. 264 ал.1 от ДОПК - важи за текущата година, освен ако в него не е посочен по-кратък срок.
4. Документ за самоличност – лична карта, паспорт или свидетелство за управление на МПС. Земеделска земя чрез сделка – покупка, дарение и пр. може да придобиват само българските граждани и юридическите лица със седалище в България. Тоест възможността чужденец да закупи земя е налице само, ако същият има регистрирано дружество на свое име в България.
5. УВТ (удостоверение за вещни тежести) – изисква се обикновенно от този който купува, поради това, че недвижимата собственост може да е с възбрани и други обезпечения. С тях се създава относителна недействителност спрямо посочените в акта лица. Така в случай на последващи сделки с имота новите собственици си запазват възможността да реализират правата си, след като има решение по съдебния спор. Проблем може да възникне и с ограничени вещни права. Самото вещно право може и да не се съдържа в нотариалния акт, с който е прехвърлена собствеността и с който продавачът се легитимира.
Договор за наем и за аренда също са вид тежести. Те също подлежат на вписване, когато са сключени за повече от 1 година за договорите за наем и за повече от 4 стопански години за арендните договори. Следователно този който купува земеделска земя, трябва да провери и за наличието на такива договори.
Документът се издава от съответната Служба по вписванията, а ако продавача е фирма - от Търговски регистър. Може да се прави проверка по Интернет в I-CADASTRE по ЕГН на собственик или по имот номер (партида на имота). Сайтът е [icadastre.bg] и се използва след предварителна регистрация. Всяка проверка се заплаща.
Удостоверение за липса на тежести се изисква, както при подписването на предварителен договор, така и при изповядването на самата сделка.

Dimitar.

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 406
 • Карма: +32/-5
 • Респект: +49
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #453 -: 14 Декември, 2012, 11:16:30 »
0
Чета и не вярвам!  :o

Може ли брокер да сквернослови така:

-- Имотите ще могат да се продават и да се дават под наем от брокери само ако те имат сключен договор със собственика;
-- Сега всеки може да се нарече брокер на недвижими имоти, но никой не носи   отговорност при евентуален проблем с отдадения под наем или продаден   имот;
-- брокерът ще носи отговорност, ако след покупката на даден имот се окаже, че има проблем за новия собственик.
-- комисионата да се формира според разхода на брокера за определена услуга.


Де го е Дичо да му обЯсни на тоя, че не се прави така.  :)

dodo2

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 3737
 • Карма: +191/-16
 • Респект: +310
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #454 -: 14 Декември, 2012, 17:08:54 »
0
Вече искат по 15 000 за къща

Предсказанието на маите и новината, че село Леново ще оцелее след потопа, по-всяка вероятност ще раздвижи пазара на недвижимите имоти в района. От няколко дни хора от околността, а и от по-далечни краища на страната идвали тук и оглеждали къщите за продан. От своя страна собствениците пък не спират да чистят вътре, за да им придадат по-добър търговски вид. Местните казват, че дори започнали да вдигат цената с няколко хилядарки. Така, ако имотите са се предлагали по 10-12 хиляди преди вестта, че селото е на избарници. Сега им искали по 15 000 лева. Имало даже и запитване от чужденци, които пожелали да си купят къща в Леново. Това им споделили двете семейства англичани и руснаците, които преди време се били заселили тук.

Filip

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1026
 • Карма: +89/-9
 • Респект: +332
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #455 -: 14 Януари, 2013, 07:58:19 »
0
В Бургаска област инвеститори и посредници предлагат между 400 и 1000 лева за декар земеделска земя в зависимост от категорията. Най-търсени и предлагани към момента са нивите от 4-5 категория, които вървят по 450-500 лв дка. Такава е цената на земите в района на Айтос и Карнобат, където има и най-много предлагане и търсене, каза Атанас Райков от „Титан Недвижими имоти”.

В тези райони нивите се купуват реално за земеделски нужди, а не за промяна на предназначението след това. Осма категория се продава реално при цена 250 лева за декар, а от 5 до 7-ма категория – 350 лв./дка, споделиха земеделски производители, които се интересуват от пазара.

Земеделските земи в полупланинските зони около Странджа, които са екологично чисти, се продават най-евтино – по 150-200 лева на дка. А за земите от по-висока категория има голямо разминаване между търсене и предлагане. Фондовете ги оферират на цена до 500 лв за дка, а собствениците, които ги продават, очакват повече. Обичайната сметка на фондовете е следната: рентата за земята (20-30 лв за дка) умножена по 15, дава цената на имота, изчислиха техни представители.

Най-скъпо вървят нивите по Черноморието – в Приморско средно за около 500 лв. за декар, а до Поморие – 1000-1500 лв./дка., но там вече предлагането е много малко.   http://www.monitor.bg/article?id=369154    рентата на земята умножена по 15 . Това 15 откъде го вземат,ако някой има идеи да сподели. Ай  *drink1*

Dimitar.

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 406
 • Карма: +32/-5
 • Респект: +49
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #456 -: 14 Януари, 2013, 09:03:27 »
0
Това 15 откъде го вземат,ако някой има идеи да сподели. Ай  *drink1*

От източника -- Атанас Райков от „Титан Недвижими имоти”.  :D

Filip

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1026
 • Карма: +89/-9
 • Респект: +332
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #457 -: 14 Януари, 2013, 09:35:47 »
0
Тцъ ,май не е от него. Пише - ,, Обичайната сметка на фондовете е следната: рентата за земята (20-30 лв за дка) умножена по 15, дава цената на имота, изчислиха техни представители.'' Издирват се техните представители.

Muza

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 4525
 • Карма: +217/-26
 • Респект: +1501
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #458 -: 14 Януари, 2013, 10:34:16 »
0
Тцъ ,май не е от него. Пише - ,, Обичайната сметка на фондовете е следната: рентата за земята (20-30 лв за дка) умножена по 15, дава цената на имота, изчислиха техни представители.'' Издирват се техните представители.

Филка,
Смятат възвращаемост на инвестиция за 15 години. :)
 

Dimitar.

 • Sr. Member
 • ****
 • Публикации: 406
 • Карма: +32/-5
 • Респект: +49
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #459 -: 14 Януари, 2013, 11:34:25 »
0
Попаднах един доклад за оценка на земеделска земя.

И за неспециалист като мен е видно, че крайната цена определено не се получава "рентата по 15", затова продължавам да твърдя, че това е брокерска лакърдия.  :)

Filip

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1026
 • Карма: +89/-9
 • Респект: +332
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #460 -: 15 Януари, 2013, 00:05:14 »
0
 *drink1*

Filip

 • Hero Member
 • *****
 • Публикации: 1026
 • Карма: +89/-9
 • Респект: +332
  • Профил
Re: Новини за имоти
« Отговор #461 -: 23 Януари, 2013, 06:47:02 »
0
Ай юруш бай Коста на маслините - Пускат интернет борса за ниви

Земеделската земя вече ще може да се продава по интернет. Онлайн борса за ниви тръгна официално от днес на niva.bg. Целта на интернет аукционите е да постигнат най-добрата цена както за купувачите, така и за продавачите или наемателите на земеделски парцели. Само регистрирани посредници с електронен подпис ще могат да наддават за имотите, обявени за продан, обясни управителят на онлайн борсата Антон Андонов. За всяка покупка или продажба през сайта те ще дължат комисиона от 1 лв. на декар на онлайн борсата. Посредниците ще прибират и комисиона от продавачите или купувачите, която в момента е между 10 и 30 лв. на декар, или 3% от общата стойност на сделката за покупко-продажба, каза Андонов. При рентите комисионата е между 1 и 3 лв. за декар, или до 1% от цената на сделката. Сега е подходящ момент за старт на онлайн борса, защото възрастта на хората, които притежават земеделски земи, пада, обясни Андонов. Според него в момента все повече млади хора с достъп до интернет са собственици на ниви.
Борсата за ниви ще функционира на принципа на фондовите борси, като ще има възможност за четири типа аукциони. Английският тип представлява наддаване от ниска към висока цена с определена стъпка. Холандският е залагане на максимална цена и намаляването й с определена стъпка. Има възможност за тайно наддаване, където най-добрата оферта печели, или за закупуване на втората най-добра предложена цена.
http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2013-01-23&article=438565